Bà Rịa – Vũng Tàu bỏ các quy định cũ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ba-Ria-Vũng-Tàu-bo-cac-quy-dinh-cu-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu

Hai quyết định bị bãi bỏ đều có nội dung quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định bãi bỏ các quy định cũ về qui trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do không còn phù hợp.

Cụ thể, Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 08/05/2023 có nội dung bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 và Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hai quyết định bị bãi bỏ đều có nội dung qui định trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Lý do bãi bỏ vì Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn không phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, điều 67, 69, 70, 71 Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể về vấn đề này.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện từng bước cụ thể theo các quy định trên, dù thuận tiện trong quá trình thực hiện nhưng dẫn đến việc thiếu chủ động khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong khi có thể thực hiện song song. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND có quy định thời gian để giải quyết cho từng dự án nhưng chưa xem xét đến yếu tố quy mô diện tích đất thu hồi, số lượng hồ sơ phải giải quyết… Hay tình trạng chưa xác định được thời điểm khảo sát giá đất cụ thể để bồi thường, dẫn đến tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì giá không còn phù hợp, gây thắc mắc, khiếu nại của người dân có đất thu hồi.

Link nguồn

Join The Discussion

Compare listings

Compare