Bảo Lộc

Thành-phố-Bảo-Lộc-Lâm-Dồng-sẽ-phát-triển-ra-sao-trong-thời-gian-tới

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng sẽ phát triển ra sao trong thời gian tới?

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Bảo Lộc sẽ từng bước khắc phục và hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt của đô thị loại 3 để lập đề án công nhận đô thị Bảo Lộc là đô thị loại 2 trước năm 2025. Ngày 10/10/2022, UBND thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) phát đi Công văn số 2101/UBND-VP về việc tham gia góp ý...

Compare listings

Compare