GDP bình quân đầu người

Việt-Nam-dặt-mục-tiêu-GDP-bình-quân-dạt-10.000-USD-vào-2035

Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân đạt 10.000 USD vào 2035

Tỷ lệ dân số nghèo giảm còn khoảng 1% và hơn một nửa dân số Việt Nam tham gia tầng lớp trung lưu toàn cầu vào năm 2035. Theo khung chính sách kinh tế Việt Nam tới năm 2035 vừa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố: Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD vào năm 2030 và tăng lên 10.000 USD sau đó...

Compare listings

Compare